Ideenboek ln

 

 

 

 

IEDEENBOEK KLN

Piet Kroon

 

 

 

INHOUD

 

 

VOORAF

 

 

 

2

DE IDEEEN

3

SERVICE

3

SAMENWERKING

4

PROMOTIE

7

EDUCATIE

15

EXPERIMENTEN

18

UW JONGDIERENDAG/TENTOONSTELLING

22

PERS

26

FOKTECHNISCHE COMMISSIE

28

 

VOORAF

 

 

Dé dierenliefhebber bestaat niet.

Maxima had gelijk. Dé Nederlander bestaat niet. Dé dierenliefhebber bestaat ook niet. Dierenliefhebbers vormen, net als Nederlanders, een bont gezelschap van mensen. Dierenliefhebbers hebben op de meest uiteenlopende manieren iets met dieren.

Een klein deel van dit bonte gezelschap houdt zich bezig met fokken van rasdieren met als doel dieren te krijgen die zoveel als mogelijk voldoen aan de raskenmerken die in een nauwkeurige beschrijving van hun ras zijn beschreven. Een deel van deze liefhebbers doet mee aan tentoonstellingen waarbij de dieren gekeurd worden en er uiteindelijk een beste van de tentoonstelling  wordt bepaald. Anderen houden dieren vanwege bijvoorbeeld de relatie die ze er mee hebben.

Dit digitale ideeënboek is een handreiking om de kleindierliefhebberij zo breed mogelijk positief te beleven en voor het voetlicht te brengen.

 

 

ONS digitale IDEEENBOEK KLN; een bron vol tips.

Kleindier Liefhebbers Nederland(KLN) geeft door dit ideeënboek actief tips aan verenigingen/speciaalclubs/personen om activiteiten te ondernemen. U kunt de ideeën vanzelfsprekend naar uw eigen situatie en mogelijkheden aanpassen.

KLN gaat via moderne communicatiemiddelen als onze website bijhouden wat er zoal gebeurt . Heeft

u een originele activiteit gehouden? Heeft u iets bijzonders meegemaakt? Heeft u een puik idee? Laat het ons weten. Wij kunnen hiervan een kort verslag in dit digitale ideeënboek plaatsen. Anderen worden er wellicht door geïnspireerd.

Dit digitale ideeënboek is gestart met een aantal ideeën die door Piet Kroon op verzoek van KLN opgeschreven zijn. Daarna zal het boek voortdurend uitgebreid worden met ideeën die door KLN, de verenigingen, speciaalclubs en personen aangeleverd worden. Zij dienen als voorbeeld voor anderen. Jaarlijks is een deel van het P.R.-budget beschikbaar om ideeën te realiseren. U kunt een aanvraag voor subsidie indienen bij: ……………

Jaarlijks worden er enkele activiteiten die ondernomen zijn door KLN en Kleindier Magazine  ‘in het zonnetje gezet’.

De naam van de website waar u het IDEEENBOEK KLN kunt vinden is: U kunt uw bijdrage voor het  IDEEENBOEK KLN sturen naar:

 

 

 

DE IDEEEN

Hierna worden ideeën beschreven die gebruikt kunnen worden om andere dierenliefhebbers te activeren om samen met anderen hun liefhebberij te beleven.  Vanzelfsprekend past u de ideeën aan uw situatie en mogelijkheden aan.

 

 

SERVICE

Uw vereniging kan door meerdere activiteiten een positieve grondhouding van ‘de buitenwereld’ tegenover uw hobby bevorderen. Daar kan op een ander moment weer gebruik van gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande activiteiten.

 

 

1.   Aanschaf rasdieren.

Meerdere rasverenigingen/speciaalclubs, hebben contactpersonen in diverse regio’s waar leden met

overtollige dieren dit kunnen melden. Vanzelfsprekend kan ook een

(bestuurs-)lid belast worden met deze rol. Vermelding van dieren die te koop zijn op de eigen

website kan ook een goed middel zijn. Tijdens de contacten die er zijn bij de aanschaf van dieren kan informatie gegeven worden over veel onderwerpen. Het is een kans om liefhebbers bij de hobby te betrekken.

 

 

2.   Het kopen of huren van rasdieren via website.

Denk aan het plaatsen van informatie met de spelregels, mogelijkheden en contactadressen op uw website. Mogelijk zijn scholen belangstellend als u rasdieren aan hen uitleent. Zorg dan wel dat u voor kinderen er een goed verhaal over de rassen bij heeft.

U kunt ook overwegen een informatiefolder bij het secretariaat van uw show te leggen. Er zijn verenigingen die eenvoudige basisinformatie over het aanschaffen en houden van de diersoorten op een A4tje beschikbaar hebben.

 

 

3.   Advies over huisvesting, voeding, karakter enz.

Als de nieuwe liefhebber vragen heeft over huisvesting is het een goed idee om hem/haar te adviseren een bezoek te brengen aan anderen om daar hokken en de bijpassende inrichting te bekijken. U regelt als het ware een individueel hokbezoek voor de nieuwe liefhebber.

Het boekje HOKIDEE van de NHC, KLN en het Pluimveemuseum kan u op weg helpen wat betreft  het bouwen van een verantwoord kippenhok. In de hoendertuin van het Pluimveemuseum kunt u deze ideeën praktisch uitgevoerd zien. U kunt daar ook het boekje HOKIDEE kopen. Uitbouwen adviesfunctie naar liefhebbers.

Thuiskeuring. Bekwame leden van verenigingen en speciaalclubs kunnen liefhebbers op verzoek

bezoeken voor een advies over hun hok, verzorging enz. Vooraf wordt gevraagd waarover men advies wil. U kunt dit via medewerking van de plaatselijke pers regelen. U kunt er voor kiezen hiervoor een prijs beschikbaar te stellen.

 

4.   Open dag voor en door dierenliefhebbers.

Kleindierverenigingen en zelfs ook individuele liefhebbers kunnen open huis houden. Schakel vooral de plaatselijke pers in. Doorgaans zijn deze bladen erg blij met een kant en klaar aangeleverde tekst en een aansprekende foto. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan een foto van een dier en zijn/haar trotse eigenaar. Vergeet niet duidelijk de begin- en eindtijd te vermelden.

 

 

5.   Begeleiding nieuwe leden.

Het aanstellen van een begeleider voor nieuwkomers. Rasverenigingen en plaatselijke verenigingen kunnen bij ieder nieuw lid, als het op prijs gesteld wordt, aanstellen als begeleider. Verenigingen die hiervoor kozen zijn hierover het algemeen tevreden over.

 

 

6.   Stimuleren dat men plaatselijk verzorgingsactiviteiten/-tips uitvoert.

Op meerdere plaatsen in ons land worden tijdens de tentoonstelling of tijdens bijvoorbeeld een presentatie van de kleindiervereniging op een braderie al demonstraties gegeven hoe bijvoorbeeld de nagels van een konijn te knippen. Zorg wel voor zo veel mogelijk publiciteit hiervoor. Denk bijvoorbeeld aan scholen en verenigingen.

 

 

7.   De plaatselijke dierenweide/kinderboerderij.

Op meerdere plaatsen in ons land spelen kleindierverenigingen een min of meer grote rol in het bestaan van dierenweiden en kinder- en stadsboerderijen. Een of meer contactpersonen van uw vereniging kunnen al veel betekenen. Ze kunnen bijvoorbeeld adviseren bij de aanschaf van dieren, voedingsadviezen geven, het gedrag bespreken enzovoort.

 

 

8.   Uw clubblad; met een digitale versie ‘de boer op’.

Plaatst uw vereniging regelmatig in de belangstelling door uw clubblad steeds digitaal naar adressen te sturen waar u graag goede contacten mee onderhoudt. Het is zinvol hierover vooraf contact te hebben in verband de vraag of het op prijs gesteld wordt.  Denk bijvoorbeeld aan: kinderboerderijen, scholen, plaatselijke kleindierverenigingen(bijv. postduivenverenigingen , siervogelverenigingen) enzovoort.

 

 

9.   Nieuwsbrief

U kunt liefhebbers en fokkers aan u binden door regelmatig een ‘Nieuwsbrief’ via de mail te sturen. Zorg dat die gevuld wordt men actuele informatie. Denk bijvoorbeeld aan vaste rubrieken met: verzorgingstips, welke dieren er te koop zijn, ideeën betreffende hokinrichting, verenigingsnieuws, personalia enz.

 

 

 

SAMENWERKING

Samenwerken met andere organisaties, bedrijven of personen kan onze dierliefhebberij kansen bieden. Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden kan dit wellicht leiden tot activiteiten waar

 

allen die aan de samenwerking van profiteren. Leg het eerste contact ruim van te voren. Hoe eerder u hiermee begint hoe meer kans u heeft. Wellicht lukt het om contact te leggen via een bestaande relatie. Dat verlaagt vaak de drempel.

 

 

10. Natuurmonumenten.

Het leggen van contacten met Natuur Monumenten met vraag om samenwerking in de gezamenlijke zorg als hoeders van levend  cultureel erfgoed, waar onder agrarisch cultureel erfgoed. Deze organisatie organiseert allerlei activiteiten waar u mogelijk een presentatie kunt verzorgen.

 

 

11. Volkstuinverenigingen.

Er zijn al meerdere plaatsen in ons land waar verenigingen die volkstuinen verhuren onder bepaalde voorwaarden ook ruimte bieden aan kleindierliefhebbers om hun dieren te houden. Potentiele liefhebbers een heel kleine of zonder tuin kunnen zo ook aan de slag. Het is een goede zaak met deze verenigingen goede contacten te onderhouden. Het is zinvol goede ervaringen wat dit betreft te inventariseren en met die informatie een gesprek aan te gaan over de mogelijkheden in uw situatie. Wellicht kunt u ook afspraken maken voor de levering van de mest van uw dieren.

 

 

12. Tuinverenigingen

Op veel plaatsen in ons land bestaan lokale afdelingen van Groei en Bloei. Het is een uitdaging om eens contact te leggen met het bestuur van een dergelijke afdeling om te bespreken of het mogelijk is samen een tuin-dag te organiseren met als thema ‘Een tuin vol leven’ of ‘Tuinen vol Leven’. Een dergelijke dag kan op één locatie georganiseerd worden, maar bijvoorbeeld ook een route langs een mix van tuin- en dierenliefhebbers die bezocht kunnen worden vormen.

 

 

13. Tuincentrum.

Tuincentra hebben belang bij aandacht van het winkelend publiek. Op meerdere plaatsen in ons land is het mogelijk gebleken om activiteiten van kleindierenverenigingen in de hal van een tuincentrum

te laten plaatsvinden.

 

 

14. Nederlandse rassen op hun plaats van herkomst.

In het Nederlands Pluimvee Museum in Barneveld komen jaarlijks tienduizenden bezoekers. Men heeft er een hoendertuin met alle Nederlandse hoenderrassen. Alle rennen zijn voorzien van basisinformatie over die rassen. Het is het resultaat van samenwerking tussen de rasverenigingen en de Nederlandse Hoender Club (NHC).

Samenwerking kan er bijvoorbeeld toe leiden dat op stads- en kinderboerderijen in het land in ieder geval de rassen gehouden worden die hun oorsprong hebben in de eigen provincie. Het is daarbij interessant voor de bezoekers om basisinformatie over de gehouden rassen op de hokken te bevestigen.

 

 

15. Streekmuseums

De historie van een streek samengebracht en verbeeld in een oud pand biedt ook de mogelijkheid om oude rassen uit het verleden aan het publiek te tonen. Dat kunnen bij voorkeur streekgebonden

 

rassen zijn. Ook oude nutrassen die door liefhebbers als hobby gehouden worden kunnen er gehouden worden. Er zijn meerdere voorbeelden waar men dit tot tevredenheid doet. Het is een kans voor de georganiseerde kleindierliefhebberij om hier een rol in te spelen. Denk aan; voorlichting, verzorging enz..

 

 

16. Streekgerechten

Momenteel zijn streekgerechten volop in de belangstelling. Voor streek-/provincie gebonden rassen kan dit een nieuwe kans op overleven zijn. Een voorbeeld. U legt contact met een winkel waar men streekproducten verkoopt met het doel uw overtollige eieren te slijten. Onderzoek eens wat er in uw omgeving voor kansen liggen.

 

 

17. Folkloristische markten

Op veel plaatsen in het land worden folkloristische markten waar veel publiek komt gehouden. Veel verenigingen presenteren zich hier. Een idee voor u?

 

 

18. Kinderboerderijen

Zoek op het net en u vindt veel informatie. De landelijke overkoepelende organisatie is te vinden op:

www.kinderboerderijen.nl. Organiseer eens een gesprek. Wie weet wat het oplevert.

 

 

19. Zorgboerderijen

Zorgboerderijen e.d. zijn onder andere bedoeld om mensen met een zorgvraag aan een zinvolle dagbesteding te helpen. Vormende en therapeutische factoren spelen daarbij een rol. Vooral de rustige rassen worden er gehouden. Zorgboerderijen vormen voor onze liefhebberij kansen. Het feit dat de omgang met huisdieren een therapeutische werking heeft is onomstreden. U kunt een rol spelen bij bijvoorbeeld de aanschaf van dieren. Kennis over de karaktereigenschappen van bepaalde rassen die u in huis heeft kan voor hen veel betekenen.

 

 

20. Verzorgingshuizen

Veel oudere mensen worden positiefgeprikkeld als ze in aanraking komen met zaken uit hun verleden. Op meerdere plaatsen in ons land bezoeken kleindierliefhebbers  regelmatig met enkele

van hun dieren verzorgingshuizen om daar met open armen te worden ontvangen door de bewoners. Er zijn zelfs fokkers/liefhebbers die een groepje dieren hier speciaal voor met veel tijdsinspanning en zorg op laten groeien. Makker dan verwacht kunnen ze zich vervolgens samen te presenteren voor een verrast publiek. U trekt er erg veel aandacht mee

 

 

21. SZH

De Stichting Zeldzame Huisdieren stelt materiaal beschikbaar om mee te werken als u een kinderkleindierenclub wilt starten. Neemt u daarvoor contact met hen op. Kijk op:  www.szh.nl. U kunt in uw omgeving vast een kinder-, stadsboerderij of bijvoorbeeld streekmuseum(boerderij) vinden waar u met een dergelijke club aan de slag kunt. Op meerdere plaatsen in het land zijn er al van deze clubs. Een voorbeeld is het Pluimvee Museum in Barneveld.

 

22. Hok op school

Overleg met scholen over het tijdelijk lenen van een hok met een of meer dieren naar keuze. Maak duidelijke afspraken over de periode dat het hok geleend wordt, wie het haalt en brengt, wie er voor de dieren zorgt, het schoonmaken van het hok enzovoort. U biedt aan vraagbaak te zijn. Een van uw leden wordt mentor en zorgt voor advies en hulp.

 

 

23. Filmclub/Onderwijs

Het is even zoeken, maar er zijn overal in het land clubs en opleidingen waar men films maakt.

Het is de moeite om eens te speuren naar de mogelijkheden om een korte film te laten maken over uw activiteit, ras of rasvereniging. Meerdere verenigingen gingen u hierin met succes voor.

 

 

 

 

 

 

PROMOTIE

Het houden van kleine huisdieren is een uitstekende manier om ’balans in het leven’ te vinden en te houden. Het houdt mensen bij zichzelf, het is een prima stress bestrijder. We kunnen van deze wetenschappelijk bewezen feiten gebruik maken bij de promotie van onze hobby.

 

 

24. Websites

Op het internet is veel te vinden. We geven u hierna een aantal handige adressen. Vanzelfsprekend zijn er nog meer te vinden.

Interessante websites zijn:

www.nederlandsehoenderclub.eu,  www.kleindiermagazine.nl ,  www.kleindierplaza.nl, www.kleindierliefhebbers.nl,  www.kinderbboerderijen.nl,  www.szh.nl ,www.boerenvee.nl, www.pluimveemuseum.nl, www.versierdeeieren.nl, www.reurei.com,  www.levendehave.nl, www.szh.nl, www.kleinveedestermeeuwen.nl, www.randstadeierbeurs.nl, www.gallinova.nl, www.eiloveyou.nl ,

 

 

25. Imago

Onze liefhebberij kan wel een gerichte campagne gebruiken om aan te tonen dat het houden van dieren een bezigheid is die om meerdere redenen, w.o. culturele, recreatieve en therapeutische, is aan te bevelen. Stress-Stoppers

 

 

 

26. Open dag

Belangstellenden worden op een bepaalde dag in de gelegenheid gesteld om leden van de plaatselijke vereniging te bezoeken. Ze kunnen hun dieren en hokken zien. PR is belangrijk. Zorg dat belangstelling van de pers voor uw activiteit gewaarborgd is. U kunt ook ruim van te voren reclamebiljetten bij dierenspeciaalzaken en dierenartsen enzovoort ophangen. Het kan een goed

idee zijn uw activiteit te koppelen aan een al bestaande activiteit. Denk bijvoorbeeld aan de open dag van de kinderboerderij. Zoek bijvoorbeeld contact met andere verenigingen voor kleindierliefhebbers

 

in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan: siervogels, koikarpers enzovoort. Zorg dat de hokken en de dieren van de liefhebber die bezocht kan worden er goed verzorgd uitzien. Het is ook een idee om een fietsroute uit te zetten.

 

 

27. Beeldverhalen

Het is bijzonder om de ontwikkeling van een pas geboren dier tot een volwassen dier in foto’s te zien.

Als je bijvoorbeeld iedere veertiendagen/maand op een vast tijdstip een foto maakt krijgt je een mooi beeld van de ontwikkeling van het dier. Het wordt zo een beeldverhaal. Interessant om tijdens uw show te tonen aan het publiek.

 

 

28. Amateurkunst

‘De liefhebberij als stressstopper’ of andere thema’s kunnen een mooi thema zijn om amateurkunstenaars uit te dagen een werk te maken. U kunt dit werk tentoonstellen tijdens uw show. Regel dit via de pers maanden voor de aanvang van uw show.

 

 

29. Het eerste ei

Wat er met het kievitsei kan, kunnen wij ook. Het eerste ei gelegd door een in het betreffende jaar uit het ei gekropen hen wordt gevierd. Biedt het de burgemeester of een andere bobo aan. Nederlandse rassen kunnen dit doen aan de burgemeester/commissaris van de koning van de plaats/provincie van herkomst van het ras. Anderen kunnen het koppelen aan iets anders…

 

 

30. Oneliners

Met korte aansprekende teksten kunt u de aandacht op u vestigen. Schrijf eens een wedstrijd uit met het doel ze te verzamelen en later te gebruiken in uw reclame uitingen. Een paar voorbeelden;

Stoere scharrelaars. Hoenders van stand. Pittige pikkers……..

 

 

31. Eidag

Organiseer bijvoorbeeld in mei of juni een eidag Er kunnen meerdere activiteiten aan verbonden worden. Denk bijvoorbeeld aan: Een eierenverkoop; de meeste leden van uw vereniging broeden niet meer. Zie ook: Eierdoos en eierstempel(41b en 42). U kunt deze activiteit combineren met een eierkeuring en eierenwerpen

 

 

32. Tyrannosauruskip

De Amerikaanse paleontoloog Jack Horner is er na wetenschappelijk onderzoek van overtuigd dat kippen afstammen van de Tyrannosauras Rex. Hij was de belangrijkste adviseur bij het maken van de film Jurassic Park. Volgens Horner is het slechts een kwestie van tijd voordat er een dinosauruskip rondloopt.

Schrijf een wedstrijd uit waarbij u de deelnemers vraagt een dinosauruskip te maken. Tekeningen, schilderijen beelden. Alles is welkom. Show de dinokippen tijdens uw tentoonstelling.

 

 

33. Oude volksverhalen

 

Vroeger was er nog geen radio, televisie en computer. Men vertelde elkaar veel meer dan nu verhalen. Er waren ook verhalen bij waar kippen in voorkomen. De mooie verhalen werden steeds maar weer door verteld. Hierna kunt u een paar van die verhalen lezen. Ze kunnen bijvoorbeeld een aanleiding zijn voor een vertelling bij de opening van uw show zijn. U kunt ze vinden in boeken met oude volksverhalen. In ‘Nederlandse hoenders in perspectief’, het boek dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NHC verscheen, staan er ook een aantal.

 

 

Een haan; een geweldige erfenis

‘Een weduwe heeft drie zonen. Als ze sterft laat ze een haan, een dorsvlegel en een pik na. De oudste zoon neemt de haan en trekt er met het dier op uit. Hij komt zelfs in een vreemd land. Verbaasd ontdekt hij dat de mensen iedere nacht met stokken op de grond slaan. Hij vraagt waarom ze dat doen. “Weet je dat niet? We doen het om de nieuwe dag te doen ontstaan.” De oudste zoon is heel erg verbaasd. Hij zegt: “Luister eens goed naar mij. Ik heb een haan bij mij. Een haan kan hetzelfde

als jullie allemaal samen. Hij roept zelf de dag tevoorschijn”. “Dat willen we wel eens zien!’ reageren

de inwoners van het vreemde land. De volgende nacht kloppen ze niet met stokken op de grond. Ze gaan allemaal slapen. En de haan? Hij kraait als het ’s morgens licht wordt alle slapers wakker. De inwoners van het vreemde land kopen daarna voor veel geld de haan van de oudste zoon. Hij leeft daarna als een rijk man.

 

 

Als de hen niet thuis is

Hendrik en Trien zijn gelukkig getrouwd. Hendrik heeft niet zo veel te vertellen. Op het land is hij de baas. In huis zwaait Trien de scepter. Als Trien op een donderdag naar de markt is, laat Hendrik een grote haan op de schoorsteenmantel schilderen. In opdracht van Hendrik schildert de kunstenaar er boven: de haan is de baas. Als Trien thuiskomt zegt ze niets. De volgende dag komt Hendrik na een lange dag werken op het land thuis. Met een glimlach kijkt hij nog eens naar de schoorsteenmantel. Dan ontdekt hij dat er die dag de volgende woorden bij geschilderd zijn: als de hen niet thuis is.

 

 

34. Weerberichten uit oude tijden

Lang geleden waren er nog geen weerberichten. Het gedrag van de kippen vertelde welk weer er te verwachten was. Het zijn wijsheden die door jaren ervaring onder de mensen leefden. Hierna kun je er een paar lezen. Deze teksten kunnen groot geprint op de muur van uw tentoonstellingsruimte teweegbrengen dat men het nog eens over uw show heeft.

-Hanengekraai tussen acht en negen uur in de avond betekent in de wintermaanden

weersveranderingen.

-     Als de kippen vroeg gaan slapen, is er goed weer op komst.

-      Als de kippen door de regenlopen, zal het lang blijven regenen. Als ze gaan schuilen blijft het bij een bui.

 

 

 

35. Recepten

Recepten met kip en ei zijn er heel veel. Ze zijn in boeken en op internet te vinden. Hierna ziet u er een die honderden jaren oud is. Lekker? Kijk ook eens op :  www.blijmeteenei

 

Gebakken of gekookte duiveneitjes of kwarteleitjes, kip uit eigen tuin. Waarom niet eens geëxperimenteerd met de producten van onze dieren?

Is het een idee om met het onderstaande recept aan de weg te timmeren? U kunt het zo aan de smaak van onze tijd aanpassen dat ‘ghecloven nonnen’ heerlijk blijken. Leg contact met de pers over de vraag hoe dit Middeleeuwse hapjes in de pers aangeprezen gaat worden. Natuurlijk om te eten tijdens uw show!

 

 

Ghecloven nonnen

In 1510 verschijnt het eerste kookboek in ons land. Er staan een recept in van ‘ghecloven nonnen’. Het zijn gevulde eieren met een vulling van een mengsel van de dooier, kaneel, saffraan, gember, salie en peterselie. De ghecloven nonnen worden gebakken in raapolie of boter. Een dergelijke smaakcombinatie vinden wij in onze tijd niet meer lekker.

 

 

36. Spelen met kinderen.

We gaan terug in de tijd. Er is nog geen i-pad, televisie of radio. De kinderen kennen veel spelletjes. Ook met eieren kun je leuke spelletjes doen. Probeer ze maar eens te spelen. Hierna lees je er een paar uit die tijd:

 

 

De vos en de haan

Een kind speelt de vos. De vos maakt zogenaamd een vuurtje en zet een ketel op het vuur. De vos houdt een tweespraak met een ander kind. Dat is de haan. De haan is de leider van de groep overige kinderen. Dat zijn de hennen. De tweespraak:

Haan: Rode vos, wat doe je daar?

Vos: Is dat dan niet zonneklaar? Haan: Maak je daar een vuurtje van? Vos: Zo, jij bent een slimme man! Haan: Heb je in die ketel water?

Vos: Ja, dat heb ik nodig later. Haan: En wat wil je koken dan? Vos: Kippensoep, als ik dat kan.

De vos springt na de laatste woorden op om achter de kippen aan te rennen. De kippen rennen naar

hun ’hok’, de vrijplaats.

 

 

Havik en hen

De hen, een van de kinderen, staat met gespreide armen in het midden. Een aantal kuikens, andere kinderen, kruipt dicht tegen haar aan en houdt haar vast. De havik, weer een ander kind, probeert steeds een kuiken te tikken zonder dat de hen hem raakt. Raakt de hen hem aan, dan is hij af. Tikt hij een kuiken dan brengt hij het naar zijn nest. Het is moeilijk om de laatste kuikens te vangen. Je kunt het spel extra moeilijk maken door de regel: als de hen de havik aanraakt zijn alle gevangen kuikens weer vrij. Daar wordt een havik niet vrolijk van! Probeer het spel maar eens.

 

 

Hanenbalk

 

Twee deelnemers(haantjes) staan op een dikke balk die zich ongeveer 50 centimeter van de grond bevindt. De ondergrond is niet hard. Denk aan een grasveld. Ze loeren op hun kans elkaar van de balk te krijgen. U kunt er een spannende afvalwedstrijd van maken.

 

 

Eirollen

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw werden op meerdere plaatsen in het land op Tweede Paasdag een wedstrijd eirollen gehouden. Men rolde ze van het duin of de paasberg. Wiens ei zonder hulp het verst onbeschadigd rolt was de winnaar. Leuk om het nieuw leven in te blazen.

 

 

37. Stinkproef

Een rot ei is een perfecte stinkbom. Bewaar een of meer eieren in de zomermaanden buiten en het liefst bij een warme muur op het zuiden. Na een paar weken zijn het perfecte stinkbommen. In het verleden is hier veel ondeugd mee uitgehaald. Een idee?

 

 

38. Kleindiercomputer

Op een plaats die door het weergeven van het logo van uw vereniging duidelijk herkenbaar is, staat een scherm waarop voortdurend informatie gegeven wordt over kleine huisdieren. Bijvoorbeeld: KLN, Kleindier Magazine, rassen, rasverenigingen, websites, tentoonstellingen, houders van kleine huisdieren enzovoort. Het gaat niet om een internetverbinding maar om vaste informatie die eenmaal per jaar geactualiseerd wordt. U kunt deze informatie voor een deel zelf maken door filmpjes te maken bij de dierverblijven van leden. Ze kunnen bijvoorbeeld uitleggen wat hen plezier brengt in hun hobby. KLN kan hiervoor dvd’s beschikbaar stellen.

 

 

39. Fotopresentaties in kliklijsten

Op een plaats in uw tentoonstellingsruimte wordt een aantal kliklijsten bevestigd die door jaarlijkse wisseling van inhoud een actueel beeld geven van de kleindierliefhebberij. De inhoud van de kliklijsten kan op verschillende manieren gevuld worden. Denk aan: fotopresentaties door bijvoorbeeld een (jaarlijkse) fotowedstrijd met als thema’s: liefhebbers en hun dieren, dierverblijven, activiteiten en hun levend erfgoed, dierverzorging, diergedrag, .

Fotopresentaties die verzorgd worden door een fotograaf die hier ruim van te voren voor gevraagd

is. Denk aan presentaties door rasverenigingen/speciaalclubs. Maak hiervoor ruim van te voren met hen.

Denk aan exposities door amateurtekenaars, -schilders. Enz….

 

 

40. Uw eigen eierdoos

Houders van raskippen die in dierverblijven in hun achtertuin eieren rapen hebben een bijzonder product. Dit krijgt extra cachet door de eieren in een eierdoosje te doet met een eigen etiket. Er is vast iemand die hiervoor graag een ontwerp wil maken. Rasverenigingen/speciaalclubs kunnen hierin het voortouw nemen. Er zijn al rasverenigingen die het doen. De eieren zijn in een dergelijk doosje een aantrekkelijk cadeautje. Het is een goede zaak om in ieder geval de onderstaande tekst op het etiket te zetten:

 

EIERDOOS van (naam rasvereniging) RASVERENIGING VAN HOUDERS VAN

………….  WEBSITE:  …………………………. EIGENAAR………………………………………..

 

 

IN DEZE DOOS ZITTEN ZEER ZELDZAME LEVEND CULTUREEL ERFGOED EIEREN. EET SMAKELIJK

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

 

41. Eierstempeltje

U kent het uit eigen praktijk. De hennen leggen, maar u raapt nog geen broedeieren. Of… het broedseizoen is afgelopen, maar de hennen blijven doorgaan met leggen.

Met een eierstempeltje voorzien van het logo van uw club/ras/rasnaam worden de eieren nog specialer.

Een deel van uw leden bestelt vast een dergelijk stempeltje van bijvoorbeeld 1cm bij 1 cm. Er hoort

ook een inktkussen met inkt bij die voldoet aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). De prijs voor het stempeltje en het stempelkussen is ongeveer 9 euro.

De stempelsetjes samen met het eigen ontwerp voor de eierdoos vormen een schot in de roos voor

liefhebbers die graag een mooi cadeautje geven of verkopen.

Het is handig de leden vooraf te laten bestellen en tijdens een ledenvergadering hen te laten betalen en de setjes te overhandigen. Financieel valt u er zich geen buil aan.

Het is prettig enkele extra setjes te bestellen. Dit in verband met bestellingen in de toekomst.

 

 

42. Schrijfwedstrijd

Op het eerste gezicht is het organiseren van een schrijfwedstrijd niet iets waar aan gedacht wordt als het gaat om onze hobby. Het is in de praktijk echter een prima middel gebleken om belangstelling bij de pers te krijgen. Het werkt vooral als u als aanleiding een bijzondere activiteit heeft. Een jubileum of het organiseren van een Europese tentoonstelling zijn voorbeelden van goede aanleidingen. Plan de schrijfwedstrijd ruim voor de activiteit waar u echt belangstelling voor wilt krijgen. Geef de deelnemers een of enkele basisgegeven(s) waar ze zelf verder mee aan de slag kunnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijzonder stukje uit de geschiedenis van uw ras. Als uw ras bijzondere kenmerken heeft kan dit de fantasie ook prikkelen; waar komen die kenmerken vandaan? De buitengewoon kleine eitjes van uw ras kunnen de deelnemers ook aanzetten tot het bedenken van een kort verhaal. Animeer de pers om een winnend verhaal te publiceren.

Via een persbericht stelt u de pers zo volledig mogelijk op de hoogte. Neem als het mogelijk is zelf even contact met ze om uw plannen toe te lichten. Stel daarbij meteen een persbericht in het vooruitzicht. Als u het zo schrijft dat men het zo kan opnemen is de kans groter dat het geplaatst

 

wordt. Vraag of men er een foto bij wil. Biedt aan een foto, die u zelf verzorgt, met een dier en een liefhebber te zenden.

Voorbeeld van een persbericht voor de schrijfwedstrijd: SCHRIJFWEDSTRIJD I.V.M. (aanleiding kort noteren)

Een uitnodiging

Oud en jong worden uitgenodigd een eigen versie te bedenken van ……… Er zijn mooie prijzen te winnen. Wat denk u van:….

Stuur uw bijdrage voor (datum)naar: ……..

Natuurlijk kunt u ook mailen:

Meer weten over de schrijfwedstrijd? Mail naar:……

Vergeet niet bij uw verhaal te vermelden hoe wij contact met u kunnen leggen. Dus vermeldt naam, adres, leeftijd(bij kinderen), adres/telefoonnr., emailadres.

 

 

Bedenk uw/jouw eigen korte verhaal over ………

Schrijf een kort verhaal. Maak bij het schrijven gebruik van de informatie die bekend is en hieronder staat. Maar laat ook uw eigen fantasie er op los! Uw verhaal hoeft niet historisch juist te zijn. Laat uw fantasie eens heerlijk zijn gang gaan rond dit thema. Maak het spannend. Maak het romantisch.. Maak het…

Een selectie van de verhalen wordt gepubliceerd. (regel van te voren welke kranten, bladen hiertoe willen overgaan. Denk ook aan uw eigen clubblad.

Als u meedoet geeft u daarmee hiervoor toestemming.

 

 

Deze schrijfwedstrijd is naar aanleiding van ………. tot stand gekomen door samenwerking van:

 

 

43. Gedichtwedstrijd

Kip, duif, ei, konijn kunnen het thema van een gedichtenwedstrijd zijn. Een dergelijke wedstrijd krijgt vast aandacht in de pers. Begin ruim op tijd uw activiteit aan te kondigen. Samenwerking met bijvoorbeeld een boekhandel levert een zetel op. De deelnemers kunnen hier of tijdens uw tentoonstelling op een bepaalde tijd hun gedichten declameren. De openingsactiviteit van uw show leent zich hier bij uitstek voor. Dit is ook het moment om de prijzen uit te reiken. Het geeft u de gelegenheid om aandacht te krijgen voor onze hobby. U zult zien dat de pers ervoor gaat.

 

 

44. Kleurwedstrijd

Het wel of niet slagen van een kleurwedstrijd als middel om publiciteit te krijgen voor een activiteit van uw vereniging is sterk afhankelijk van de mate waarin u erin slaagt vooraf de juffrouwen, de meesters en de leiding van clubs te bewegen mee te werken. Al is er maar één op een school of club bereid in beweging te komen en de kleurplaten te verspreiden dan is de kans van slagen meteen groter. Het alleen mailen of sturen van een persbericht werkt niet! Zorg voor een mooie kleurplaat. Als u ruim van te voren op zoek gaat naar iemand die er een wil maken is de kans van slagen groot. Het is aardig om een mooie prijs in het vooruitzicht te stellen. Vergeet niet een datum kenbaar te

 

maken waarop de resultaten met vermelding van naam en telefoon en waar binnen dienen te zijn. Natuurlijk kunt u er ook een persbericht bij maken. Als u daar digitaal een foto bij kunt leveren waarop een kind de kleurplaat kleurt, geeft dat vaak meer kans op plaatsing.

PERSBERICHT (datum)

 

 

KLEURWEDSTRIJD I.V.M. (aanleiding kort noteren)

Ter gelegenheid van ………is er een kleurwedstrijd voor de jeugd. De kleurplaten zijn te downloaden op de website:…… De gekleurde platen kunnen gestuurd worden naar:

De kleurplaten moeten voor 1 oktober binnen zijn.

Er zijn mooie prijzen te winnen. Wat denk je van……

 

 

45. Open dag

Er zijn voorbeelden bekend van verenigingen die een open dag organiseerden. U kunt kiezen voor

een open dag voor bijvoorbeeld alleen de leden van uw vereniging. Erg leuk. Doen. Maar het kan ook een mooie ervaring opleveren als u een open dag voor bijvoorbeeld de bevolking van het dorp/de stad waar u woont organiseert. Ook een open dag van één enkele fokker kan succesvol zijn. In de laatstgenoemde gevallen is het belangrijk om ruim van te voren contact te hebben met de pers. Loop eens bij hen binnen of maak een afspraak voor een bezoekje waarbij u uw plannen toelicht. U hebt dan meer kans op medewerking. De plaatsing van een artikeltje met de aankondiging van uw activiteit is een belangrijke basis voor succes. Ook affiches die u ophangt in bijvoorbeeld winkels kunnen uw succes vergroten. Zorg ervoor dat uw dierverblijf en uw dieren er op deze feestelijke dag pico bello uitzien.

 

 

46. Huwelijkshen

Met een rozet in de vleugel of de staart staat een (witte) hen tijdens de huwelijksvoltrekking bij bruid en bruidegom op tafel. Aan de rozet hangt een lint met een tekst met bijvoorbeeld de tekst: Merry me. Aardig idee voor hen die eens wat anders willen dan de bekende duifjes. U heeft er plezier van om enkele kuikens extra tam te maken ter voorbereiding van deze rol.

 

 

47. Kampioenschap eiergooien

Jaarlijks wordt het wereldkampioenschap eiergooien gehouden. Het Nederlandse team werd regelmatig wereldkampioen. Het is een uitdaging om een dergelijk kampioenschap te organiseren. Eiergooien is een oude traditie. Meestal werd het rond Pasen georganiseerd. Het wereldrecord staat op 63,2 meter. Er zijn meerdere varianten. Het kan in koppels gespeeld worden, waarbij de een gooit en de ander vangt. Het is ook mogelijk het solo te doen. In dat geval valt het ei op de grond. U begrijpt dat het ei voor een geldige worp wel heel moet blijven. Het spel buiten wordt gespeeld. U kunt het zo regelen dat de deelnemers zelf hun eieren mee nemen. U kunt ook voor de eieren

zorgen en die te koop aanbieden. Als de eieren gekookt zijn kunnen die met gebroken schalen na de wedstrijd gewoon gegeten worden.

 

 

48. Eitikken

 

Ongeveer een dag voor eitikwedstrijd plaatsvindt worden de eieren gekookt en gekleurd. Ieder jaar een andere kleur. Zorg dat het water niet te hard kookt. U beperkt hiermee de kans op scheurtjes en breuken die de kansen om te winnen ongelijk maken. Paasmaandag is vanouds een geschikte dag voor eitikken. U kunt het ook op een andere dag doen. Bijvoorbeeld tijdens een manestatie/ tentoonstelling. De deelnemers kopen eieren op de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt. De deelnemers gaan daarna op zoek naar tegenstanders. De wedstrijd verloopt als volgt. Eerst tikt men de stompe kanten van het ei tegen elkaar. Wie de stompe kant heel houdt staat voor met een-nul. Daarna tikt men de puntige kanten van de eieren tegen elkaar. Nu kan het twee-nul of een-een zijn. Als het ei van een deelnemer aan beide kanten beschadigd is wordt het betreffende ei aan de winnaar gegeven. Als van de ene deelnemer de stompe kant beschadigd is en van de andere deelnemer de spitse kant dan tikt men stomp tegen spits. De deelnemer die het ei heel houdt is winnaar. De gewonnen eieren kunnen in een netje bewaard worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATIE

 

 

49. Raspromotiespel

Organiseer een bijeenkomst voor belangstellenden in en buiten uw vereniging waarbij  personen strijden om de eer de beste raspromotor te zijn. Benoem van te voren een jury die aan het einde bekend maakt wie de winnaar is. Vraag de deelnemers enkele weken van te voren. Ze krijgen zo de gelegenheid zich goed voor te bereiden. De deelnemers wordt verteld dat de spelleider een strak tijdschema zal hanteren. Ze krijgen bijvoorbeeld vijf minuten per persoon. Zo waarborgt u ook variatie voor de aanwezigen. De deelnemers worden beoordeeld op bijvoorbeeld: de levendigheid van de presentatie, het geven van de juiste informatie, het wekken van belangstelling voor hun ras enzovoort. U kunt met deze activiteit ook variëren door bijvoorbeeld de deelnemers te vragen een kernachtige zin waarmee reclame wordt gemaakt voor het ras als basis voor de presentatie te houden. U kunt ook bij de opdracht stellen: Ga er vanuit dat je een programma van vijftien minuten op de televisie zou mogen maken. Hoe gaat het programma er uit zien?

 

 

50. Waar of niet waar

Deze quiz wordt door een of meer personen voorbereid. De leider of leidster van deze quiz noemt een reeks zinnen waarbij steeds een letter hoort. Bij iedere zin wordt deze letter met nadruk genoemd. De letter wordt alleen door de deelnemers opgeschreven als de zin die door de quizleiding gezegd wordt juist is. Er worden dus ook zinnen voorgelezen die foute informatie bevatten. De

letters van deze zinnen worden niet opgeschreven. Alle zinnen hebben wel steeds betrekking op de kleindierliefhebberij. De deelnemers noteren de letters van links naar rechts. Er ontstaat naar behoefte een woord of als u wilt een zin. Een leuke quiz voor na de pauze tijdens uw ledenvergadering.

 

51. Raspromotie en informatiebordjes

Om het belangstellende publiek wegwijs te maken worden er op de kooien bij een tentoonstelling signalen gegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes met daarop een korte beknopte tekst waarop iets bijzonders gemeld wordt over de rassen. Denk aan informatie over: karakter, cultuurhistorische info, zeldzaamheid, bijzondere eigenschappen enz.. Wellicht is het een idee om deze informatie ook panklaar te hebben om te downloaden.

 

 

52. Hokbezoek

Een hokbezoek is een succesvolle activiteit. Meerdere verenigingen organiseren het regelmatig. Er worden contacten gelegd en aangehaald. De deelnemers kunnen zien en horen hoe anderen hun dieren huisvesten en verzorgen. Er kunnen ook allerlei fokervaringen worden uitgewisseld. Kortom hokbezoeken zijn gezellig maar zeker ook leerzaam. Bij een hokbezoek gaan leden van een bepaalde vereniging op bezoek bij een vereniging elders. Meestal worden ongeveer vijf fokkers bezocht. De gastvereniging draagt zorg voor een goede ontvangst en begeleiding. In de praktijk worden vaak vroeger of later de rollen van gastvereniging en bezoekende vereniging omgedraaid.

 

 

53. Workshop

Praktische en/of theoretische workshops hebben bij meerdere rasverenigingen belangstelling. Men organiseert ze vaak regionaal. Men is tijdens een dergelijke dag vooral praktisch bezig met informatie uitwisseling over opfokken, selectie, trainen en onder andere beoordelen. Iets voor u?

 

 

54. Onderwijs

Maak eens een afspraak voor een goed gesprek met vertegenwoordigers van scholen over kleine huisdieren.  Het komt regelmatig voor dat men wel ‘iets’ wil maar dat er allerlei bezwaren zijn die voor hen onoverkomelijk lijken om iets te doen met kleine huisdieren. Een goed gesprek kan veel van deze bezwaren weg nemen. U kunt laten weten wat u kunt beteken. Vooral in de periode rond dierendag is er vaak wel belangstelling.

Denk hierbij ook aan streek-, provincie gebonden rassen.

 

 

55. Project over kleindieren op scholen

Het is geweldig als het u lukt om scholen zover te krijgen dat ze een bepaalde periode speciale aandacht willen geven aan kleindieren. U kunt in dat geval veel voor hen betekenen. Het is een goed idee om middels persoonlijk contact met een belangstellend personeelslid of wellicht de oudercommissie een ingang te vinden. Ga er vanuit dat u ver van tevoren met u wens aan de slag moet. Vaak maakt men een jaarplanning waar strik aan gehouden wordt. Wellicht dat een aanbevelingsbrief van een voor de school belangrijk persoon u help. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wethouder van onderwijs. Een dergelijke brief kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien.

 

 

 

Geachte lezer,

 

 

Erfgoed in de achtertuin. Leren omgaan met kleine huisdieren.

 

Voor u ligt interessant materiaal dat betrekking heeft op het behoud van levend cultureel erfgoed. U beschrijft hier kort namens wie deze informatie verzonden is.

Project kleine huisdieren voor basisscholen

De basisscholen in nodigen wij met de toezending van dit materiaal uit om aandacht te besteden aan

bijzondere levend cultureel erfgoed. Het gaat om………..(korte omschrijving). De gebruikers kunnen zelf kiezen wat voor hen interessant is.

 

 

Wat uw leerlingen ervan opsteken?

Ze zullen intensief kennis maken met bijvoorbeeld de zintuigen van het dier. Ze leren als het ware de kleine huisdieren te verstaan in hun gedrag.

Ze leren veel over de verzorging van de dieren.

Ze leren over…..

 

 

Beschrijf hier het evenement waarvoor u actief bezig bent. Het evenement kan een bijzondere tentoonstelling zijn.

Geef aan dat u het op prijs stelt dat de kinderen hier op bezoek komen.

Geef ook aan wat u wilt doen. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek op school waarbij dekinderen kennis kunnen maken met kippen, kuikens en eieren.

 

 

 

Met vriendelijke groet,  …………

 

 

Een voorbeeld van een project is bijgevoegd.

 

 

56.  Kinderkleindierclub

Met een enthousiaste aanpak en medewerking van de plaatselijke pers lukt het vast om een kinderkleindierclub te organiseren. Dergelijke clubs kunnen gericht zijn op een of meerdere diergroepen. Op de website van de Stichting zeldzame Huisdierrassen vindt u hier veel informatie over. Zie:  www.szh.nl.

 

 

Hierna informatie over een voorbeeld van een kinderkippenclub die al enkele jaren draait.

De kinderkippenclub wordt begeleid door een projectgroep bestaande uit de hieronder genoemde personen.

Projectgroep:

Namen gegevens van de leden.

In de projectgroep zitten de direct leidinggevenden, een vertegenwoordiger van de kleindiervereniging en een vertegenwoordiger van de instelling waar de club steeds bijeenkomt. (denk aan kinderboerderij/zorgboerderij/school/stadsboerderij/…

 

De projectgroep zorgt voor leiding van de kinderkleindierclub. Men streeft naar minimaal twee personen die de wekelijkse leiding hebben. Bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de kleindiervereniging en van de kinderboerderij(of anders).

 

 

Start de kinderkippenclub door middel van een introductiebijeenkomst.

Kondig de introductiebijeenkomst aan in de plaatselijke pers. Leg hiervoor ruim van te vorencontact. Maak een persbericht. Schrijf dit alsof het een stukje in de krant is. Maak het niet te lang. De kans is groot dat men het vrijwel helemaal zo overneemt. Lever er een mooie foto bij van een kind met een kleindier.

Afhankelijk van de mogelijkheden wordt daar bepaalt op welke tijdstippen de club bijeen zal komen. Leeftijd doelgroep: kinderen van ongeveer groep 7 en 8 van de basisschool.

Aantal deelnemers: ongeveer 15.

De kinderkippenclub doorloopt een hele cyclus van broedei tot tentoonstellingsdier met een

afsluitende presentatie tijdens de tentoonstelling…………(uw tentoonstellingsgegevens). De leiding van de kinderkippenclub kan bijvoorbeeld naar behoefte:

a.    een rondleiding verzorgen langs leden van de vereniging die zich hiervoor bij navraag

beschikbaar stelden.

b.   Een fokker uitnodigen om tijdens de clubbijeenkomst zijn/haar verhaal te doen.

c.    Een keurmeester vragen om uitleg te geven over vragen als: hoe gaat een keuring?

d.   Lesmateriaal verzamelen. Bijgevoegd en via www.szh.nl te verkrijgen.

 

 

De leiding van de kippenclub heeft de volgende informatie:

a.    KLN: Kippenjargon

b.   SZH: Project kippenclubs

 

 

De instelling waar de kinderkleindierclub bijeenkomt:

a.    Stelt zich als een gastheer/-vrouw op.

b.   Neemt de dagelijkse verzorging van de dieren op zich.

c.    Stelt de ruimte voor de club beschikbaar om bijeen te komen.

d.   Is bereid ruimte beschikbaar te stellen voor de dieren van de club en bijvoorbeeld broedeieren uit te broeden.

e.   Heeft enkele vrijwilligers die willen helpen.

 

 

Kleindiervereniging…………….:

a.    Stelt ruimte beschikbaar voor de kinderkippenclub om de club en enkele dieren te

presenteren tijdens de jaarlijkse tentoonstelling…………….

b.   Doet haar best om de kinderkleindierclub tot een succes te maken door bijvoorbeeld fokdieren/ broedeieren beschikbaar te stellen.

Draagt waar nodig zorg voor verplichte entingen bij de dieren.

 

Een voorbeeld van een persbricht:

 

 

Kinderkippenclub

Kinderen in de leeftijd van ongeveer de bovenbouw van de basisscholen die mee willen maken hoe een ei een kuiken en daarna een kip wordt, kunnen meedoen met de kinderkippenclub.

De club gaat eieren van echte Barnevelders uitbroeden. Echte? Ja, want veel mensen weten niet goed wat een echte Barnevelder  is. De club gaat ook voor de Barnevelderkuikens zorgen zodat het mooie kippen worden. Maar er is meer. De kinderen leren bijvoorbeeld ook de zintuigen en het gedrag van kippen begrijpen. De kinderen van de club leren ook veel over andere Nederlandse kippenrassen die bij het Pluimveemuseum zijn. De kinderkippenclub belooft veel bijzondere ervaringen in petto te hebben voor de deelnemers. Dat blijkt nu al uit het lesmateriaal.

Heb je zin om mee te doen? Praat er eens met je ouders over.

In het Pluimveemuseum is er op donderdag 21 februari vanaf 16.30 uur een introductiebijeenkomst voor deze club. Je kunt je hiervoor aanmelden door te bellen naar 0653932754 of 0342-417400. Je kunt ook een mailtje sturen naar: ceesenhennie@floorijp.com. Er is plaats in de club tot er voldoende deelnemers zijn. Wacht dus niet te lang.

Op zaterdag 23 februari om 10 uur start de kinderkippenclub officieel. Dan worden broedeieren van

meerdere kleuren Barnevelderkippen in de broedmachine gelegd. Hierbij zal een wethouder van de gemeente Barneveld aanwezig zijn.

De kinderkippenclub is ontstaan door samenwerking van: de Nederlandse Hoender Club, de

Barnevelder Club en Gallinova, het Biologisch Centrum en het Pluimveemuseum in Barneveld. Bijgevoegd een foto van een kind en een dier .

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTEN

Het is verrassend en inspirerend iets te organiseren wat men niet van u verwacht. Hierna geven we hier een paar voorbeelden van.

 

 

 

57. De ‘ongelooflijke verhalen’ show

Bijzondere belevenissen en ervaringen in de liefhebberij vormen de basis van een buitengewone avond. Ook niet leden zijn welkom. Benader van te voren zoveel mensen als mogelijk met de vraag een of enkele hoogtepunten uit hun herinneringen in de liefhebberij tijdens de avond in ongeveer een minuut per herinnering te vertellen of voor te lezen. Het laatste verlaagt de drempel. Begin met het vragen van mensen waarvan u zeker weet dat ze graag iets willen vertellen. Besteedt tijd en aandacht aan het uitnodigen. Liefhebbers komen over de brug door een persoonlijke benadering. Stel een lijstje van deelnemers op. Laat ze per verhaal optreden. Zo kan iemand twee of meer keren op verschillende momenten aan bod komen. U kunt het avondje extra spannend maken door prijsjes

 

beschikbaar te stellen voor de ‘ongelooflijkste’ verhalenvertellers. Het hoeft niet. Wellicht lukt het u

om enkele partners/echtgenoten van de deelnemers te vragen de jury te vormen.

 

 

58. Een vrije keuring

Dieren worden beoordeeld op kwaliteiten als deel van de soort; tamme hoen, konijn, duif enzovoort. Het gaat hier niet om raskenmerken maar om de kenmerken van de soort. Denk bijvoorbeeld aan: lichaamsbouw, vitaliteit, verzorging, conditie.

 

 

59. Bijzondere keuring

De basis informatie van de dieren wordt eenmalig genoteerd. Er zijn evenveel dieren als personen die keuren. De personen die keuren kunnen fokkers en/of keurmeesters zijn. De dieren blijven op hun vaste plaats terwijl de personen die keuren doorschuiven. Er zijn dus evenveel keurrondes als dieren. Na iedere ronde wordt den de keurkaarten opgehaald. Er worden daarna lege kaarten bij de dieren gelegd. De resultaten van de keuring worden meteen na iedere ronde in de pc gezet. De dieren waarbij de meeste verschillen in de beoordeling bleken te zitten worden in een bespreking achteraf op de tafel gezet voor een gezamenlijke beoordeling met als doel tot een eenduidig oordeel te komen.

 

 

60. Ringenkeuring

De keuring is voor het publiek toegankelijk. De deelnemers krijgen labels toegestuurd waarop de naam van de keurmeester staat. De keuring vindt per ras plaats. Bij grote aantallen kan dit natuurlijk ook per kleur. Op het tijdstip van de keuring halen de deelnemers op verzoek van de organisatie hun dieren uit de vervoerskisten en plaatsen die in de kooien die per keurmeester(s) in een ring zijn opgesteld. In iedere ring staat een duidelijk bord met de naam van de keurmeester. De deelnemers weten dan waar ze moeten zijn met hun dier/dieren. De keurmeester beoordeelt de dieren in de kooien vanuit de basisgedachte dat het beste dier naar de eindronde moet. Hij/zij gaat op zoek naar de beste. In verband hiermee zal het niet steeds noodzakelijk zijn alle dieren uit de kooien te halen. Vanaf een bepaald tijdstip begint het bepalen van de hoofdereprijzen. Hierbij gaat een hoofdereprijzen jury aan de slag. Deze juryleden beoordelen vervolgens ieder zelfstandig alle dieren die zijn doorgedrongen naar de eindronde. Ze bepalen daarbij het aantal punten dat ze de dieren zullen geven. De juryleden laten uiteindelijk door het opsteken van bordjes hun punten voor de betreffende dieren zien.

 

 

61. Een foktoomdag

Aan een aantal fokkers/liefhebbers wordt gevraagd een gebruikte of te gebruiken foktoom mee te nemen naar de foktoomdag. Er wordt een kooi, of twee, klaargezet om steeds een toom in te doen. Geef iedere toom een volgnummer, zodat de fokker/liefhebber weet wanneer hij/zij aan de beurt is. Plak het volgnummer op de vervoerskist. De gespreksleider geeft steeds ruim van te voren aan welke toom/volgnummer hij in de kooien wil zien. Steeds wordt aan een van hen gevraagd te vertellen waarom men juist tot deze foktoom gekomen is. Het is van belang steeds alleen de foktoom die besproken wordt in de ruimte waar men samenkomt te hebben. Dat voorkomt dat de aanwezigen

 

afgeleid worden. Bepaal van te voren wat uw doelstellingen zijn. Gaat het om de beste foktoom, de meest juiste samenstelling, het goede gesprek, de mate waarin het leerzaam blijkt?

 

 

62. De ‘O’-dag

Een O is een onvoldoende. Dieren krijgen een O omdat ze een fout hebben die ze uitsluit van het winnen van een prijs. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Ruim van tevoren worden de mensen die u op de ‘O’-dag verwacht gevraagd om een of meer dieren met een uitsluitingsfout te bewaren om mee te nemen naar de ‘O’-dag. De aanwezigen krijgen een lijst met onder elkaar nummers. Dit zijn de kooinummers. De kooien staan bij voorkeur een meter of meer uitelkaar. De deelnemers gaan allemaal bij een verschillende kooi staan. Ze noteren vervolgens op de lijst de uitsluitingsfout. Ze krijgen bij ieder dier een hiervoor van te voren vast gestelde tijd. U kunt hiervoor steeds een kookwekker gebruiken. Is de tijd voorbij dan schuift met door en krijgt weer dezelfde hoeveelheid

tijd. Zo gaat u door tot iedereen alle dieren heeft gehad. Bepaal van tevoren of de dieren wel of niet uit de kooien mogen worden gehaald. Na afloop geven de deelnemers hun ingevulde lijst aan een andere deelnemer. De spelleider geeft vervolgens de juiste antwoorden, waarna kan worden bepaalt wie de winnaar van de ‘O’-prijs is.

 

 

63. Het kleine huisdier van de toekomst

We willen kinderen graag de kans geven om met de eigen fantasie aan de slag te gaan. We nodigen kinderen hierbij uit om hun KLEINE HUISDIER van de TOEKOMST te maken. Hoe? Dat mag iedereen zelf weten. Schilder. Plak. Bouw met dozen. Construeer.  Maak er iets moois van…

(U kunt tijdens uw evenement ruimte beschikbaar stellen om deze werkstukken te showen).

 

 

64. Twee is meer dan één

U organiseert een tafelkeuring. Daaraan verandert u niets. U voegt er iets aan toe. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld te voorspellen welke dieren de keurmeester het meeste kunnen bekoren tijdens de tafelkeuring. Ze krijgen een formulier waarop ze kunnen noteren welke dieren er tijdens de keuring het beste presteren. U kunt zich hierbij beperken tot de winnaars per keurmeester. De beoordeling van de keurmeester(s) is het uitgangspunt. U kunt erbij kiezen om het aantal punten erbij te laten bepalen. Het is dan eenvoudiger tot een winnaar te komen. Vanzelfsprekend moeten de deelnemers eerder dan de keurmeester klaar zijn.

 

 

65. Interne fotowedstrijd

Aan de deelnemers van de show wordt gevraagd om een foto van de ingezonden dieren te maken en beschikbaar te stellen om tijdens de show ten toon te stellen. Denk hierbij aan een foto van: een verzorgingsactiviteit, een trainingsactiviteit, de huisvesting, het dier in huis, het dier tijdens een eerdere keuring, enz.. Het is een idee deze foto’s bij de dieren in de kooien op te hangen. Een deskundige jury of bijvoorbeeld een publieksjury kan prijzen toekennen…

 

 

66. Externe fotowedstrijd

In iedere streek/plaats is wel een foto- en/of filmclub actief. Het is zeker de moeite om een gesprek aan te gaan om eens te bestuderen of er een foto- en of filmwedstrijd kan worden georganiseerd.

 

Tijdens uw tentoonstelling kunnen de resultaten vervolgens bewonderd worden. Goed om extra mensen naar uw show te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW JONGDIERENDAG/TENTOONSTELLING

 

 

67. Planning

Veel besturen hebben de gewoonte om in de eerste maanden van het jaar alle data van de leden- en bestuursvergaderingen vast te leggen. Meestal gebeurt dit tijdens een bestuursvergadering in

januari. Dan bestaat immers de meeste kans dat de vergaderingen goed bezocht gaan worden. Het is

handig van februari tot en met februari te plannen. De data worden vervolgens steeds in het clubblad/ de uitnodiging voor de vergaderingen opgenomen. Er kan meteen gepland worden tijdens welke vergaderingen de komende show aan de orde komt.

 

 

68. Besluitenlijst

Er zijn besturen die ervoor gekozen hebben om met beknopte notulen en een besluitenlijst te werken. Een besluitenlijst is een genummerde opsomming van afspraken met daaraan gekoppeld een of meer personen die conform het besluit actie onderneemt/-nemen of verantwoordelijk is/zijn. Tijdens het agendapunt notulen/besluitenlijst gaat de voorzitter met de vergadering iedere vergadering na of de actie ondernomen is. In een samenspel van voorzitter en notulist wordt er steeds voor gewaakt dat er besluiten worden genomen en dat ze vastgelegd worden en dat is afgesproken wie er actie onderneemt.

 

 

69. Vraagprogramma

Het is een goede zaak om steeds in maart een speciale bestuursvergadering te beleggen om het concept vraagprogramma vast te stellen. U kunt dan namelijk vooraf al afspraken maken over het voorwoord, de tekst, het inschrijfgeld, het .. enzovoort.

 

 

70. Banners met informatie

Laat het onderstaande aan de bezoekers weten door het plaatsen van een banner met informatie. Een voorbeeld van informatie die voor ons gesneden koek is, maar waar veel bezoekers geen idee van hebben:

a.    Dierententoonstellingen zijn schoonheidswedstrijden.

b.   Kleindierliefhebbers zijn mensen die bijna altijd in hun achtertuin kleine huisdieren houden.

Zij doen dagelijks hun best hun dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Zij doen mee aan een keuring om de kwaliteit van de eigen dieren te kunnen leren kennen. Het is een mogelijkheid om kwaliteiten van de eigen dieren vergelijken met de dieren van anderen.

 

c.    Een keurmeester geeft een oordeel over de dieren op basis van een vergelijking met de officiële beschrijving(standaard) van het ras.

 

 

71. Aanplakbiljetten

U kunt bij het reclame maken voor uw tentoonstelling ook reclame maken van alternatieve aanplakbiljetten. Deze ‘nieuwe beelden’ spreken vast weer andere mensen aan. Maak steeds een foto van een jonge man of vrouw die prominent met een dier te zien is. Gebruik hiervoor dieren die tijdens uw show te zien zijn. U kunt dit idee uitproberen met een digitale foto en kleurenprinter. U kunt er zelfs in uw club een wedstrijd van maken wie met het meest aansprekende aanplakbiljet komt. U kunt er ook voor kiezen om de wedstrijd open te stellen voor anderen. Ga dan eens met de pers praten.

 

 

72. Model hok en inrichting

Plaats een demonstratiehok in uw tentoonstellingshal. Denk aan: de voorlichtende functie. Praktische tips als: diverse variaties in legnesten, stofbaden, zitstokken en hokverrijkingsmiddelen. Ook een cockpit waar de haan met een minimum aan geluidsoverlast kan overnachten geeft goede voorlichting. De voorbeelden zijn steeds voorzien van korte voorlichtende teksten en/of foto’s.

U kunt hiervoor ook kennismaken met HOKIDEE. HOKIDEE is te zien in het Pluimveemuseum in Barneveld. U kunt er veel tips bekijken om uw hok in te richten. Er is ook een boekje van. Het reikt u veel ideeën betreffende hokkenbouw en –inrichting aan. Kijk ook op de website:

www.kleindierplaza.nl of www.nederlandsehoenderclub

 

 

73. Keuring op zicht

Geef alle inzenders bij het inkooien en alle bezoekers een formulier waarop tot een bepaald tijdstip het meest bijzondere dier van alle diergroepen kunnen worden ingevuld. U kunt dit doen door kooinummers te laten noteren. Plaats met grote letters op het formulier dat de dieren niet uit de kooien mogen worden gehaald. U vindt vast sponsors in de plaatselijke middenstand voor een paar mooie prijzen. Spreek met deze sponsoren af dat hun bedrijf en hun prijs op de deelnameformulieren komen te staan.

 

 

74. Kooikeuring

Een spannende wedstrijd voor de inzenders. U reikt tijdens het inkooien aan alle inzenders een formulier uit. De formulieren worden per diergroep verstrekt. Een sierduivenfokker krijgt zodoende een sierduivenformulier. Een konijnenfokker krijgt; u raadt het al. De inzenders lopen langs de kooien van hun diergroep en selecteren op het oog de vijf(of een ander aantal) mooiste inzendingen. De beoordelingen van de keurmeesters tijdens de keurdag bepalen de resultaten. De inzender die de meeste dieren terecht aanwees is de winnaar. Als er meerdere deelnemers zijn die evenveel juiste oplossingen hadden, dan wint de inzender met het hoogste totaal aantal punten die de door hem aangewezen dieren behaalden. U stelt vast een mooie prijs, of meer, beschikbaar. Kondig de

wedstrijd al in het vraagprogramma aan.

 

 

75. Spreekwoorden en gezegden

 

Vroeger waren er veel spreekwoorden en gezegden waar veel kleindieren in voorkwamen. Hierna volgen er een paar over kippen en eieren:

-     Alle hennen moeten een kam hebben. -Dat hoort bij mannen.

-     Als de haan tukt, tukt het hennetje mee. -Over vrouwen die altijd met hun man meepraten.

-      Het is in huis een groot verdriet als hennetje kraait en ’t haantje niet. -Als de vrouw op een niet zo aardige manier de baas speelt in huis.

Het is een aardige gedachte deze teksten en die u nog meer kunt verzamelen op groot formaat op een A4-tje te zetten en te printen om in uw tentoonstellingshal op te hangen.

 

 

 

76. Puzzel tijdens uw show

Deze puzzel kan gemaakt worden als de proefcatalogus klaar is. U kunt deze puzzel zo moeilijk of gemakkelijk maken als u wilt. Het is verstandig iemand hier apart mee te belasten.

Zoek het woord. Iedere deelnemer krijgt een formulier. Links op het formulier staan nummers. Ze

staan van boven naar beneden genoteerd. Het zijn enkele van de kooinummers op uw show. De deelnemers lopen naar het kooinummer en kijken op de beoordelingskaart welk ras ze zien. Ze schrijven de naam van dit ras op de regel van het kooinummer. Er ontstaat zodoende van boven naar beneden lezend een woord of een zin als u wilt. Uit de juiste oplossingen worden enkele prijswinnaars getrokken.

 

 

77. Een toren van eieren

Met lijmpistolen een zo hoog mogelijke toren bouwen van leeggeblazen eieren. Laat het gebeuren tijdens uw tentoonstelling. Het kan een trekker voor uw tentoonstelling worden.

 

 

78. Rassen met verhalen maken uw show rijker

Veel rassen hebben een rijke geschiedenis met mooie verhalen. Maak er een keuze uit en vertel deze verhalen met enkele zinnen op een A5je.

 

 

79. Creatieve hoek

Tijdens uw tentoonstelling is er in de hal wellicht ruimte om een creatieve hoek in te richten. Een deel van de bezoekers/kinderen vindt het vast leuk om: kaarten te maken, dakpan te schilderen, te kleuren enz.

 

 

80. Eierkeuring

Nodig de leden, en eventueel anderen, uit om groepjes van bijvoorbeeld zes eieren in te leven voor het inkooien. Zorg voor kartonnen bordjes waar de groepjes eieren op kunnen liggen. Plaats een bordje met de naam van het ras bij de eieren. Nodig een specialist uit die de eieren keurt. Deze persoon beoordeelt de groep eieren op uniformiteit, vorm, kleur, schaalstructuur, het wel of niet aanwezigheid van oneffenheden op de schaal, hygiëne, versheid enzovoort.

 

 

81. Speciale prijzen voor zeldzame rassen, kleurslagen

 

Het is een uitdaging uiterst zeldzame en oude rassen onder de aandacht van het publiek te brengen. U kunt dit doen door op de betreffende kooien een bordje met beknopte informatie te plaatsen. U kunt ook jaarlijks een erg zeldzaam ras in het zonnetje te zetten door het apart te plaatsen in een speciale entourage.

 

 

82. Aandacht voor uw medewerkers

Organiseer na afloop van uw tentoonstelling en mogelijk andere activiteiten een moment van samenzijn. Met een hapje en een drankje nog even napraten is bijzonder goed voor de idee en de bereidheid ook een volgende keer actief mee te doen bij uw leden.

 

 

 

83. Het kampioenschap

Het is voor veel bezoekers van een kleindiershow meestal erg onduidelijk waar het nu eigenlijk om gaat.

Laat de dieren zien die kampioenzijn zijn geworden. Plaats een bordje met bijvoorbeeld minimaal de

aanduiding ‘kampioen’ op de kooien.

Laat de kampioenfokker zien. Vraag de fokkers die kampioen zijn geworden of ze ermee akkoord gaan dat er een foto van hen op de kooi van de kampioensdier gezet wordt. Ze stemmen er vast mee in. Met de huidige printers en digitale fotografie is het eenvoudig snel een dergelijke foto

beschikbaar te hebben. De kampioenen krijgen zo een gezicht.

Organiseer rondleidingen langs de kampioenen. Kondig ze via de geluidsinstallatie kort van tevoren aan.

 

 

84. De kleindierliefhebber in woord en beeld

Ergens in de tentoonstellingsruimte komt een presentatie op een groot bord/banner waarop bijvoorbeeld:

 

 

A.   Houders van kleindieren

Houders van kleindieren gaan uit van de eigenschappen van hun dieren om hen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.

Houders van kleindieren zorgen voor huisvesting en verzorging van hun dieren op een manier die het hun dieren mogelijk maakt het bij hen passende gedrag te laten zien.

Houders van kleindieren weten dat alleen het zo goed mogelijk verzorgen en voeden van hun dieren

leidt tot een goed resultaat tijdens schoonheidswedstrijden/keuringen.

 

 

B.   Rasverenigingen

Een rasvereniging bestaat uit mensen die gemeenschappelijk hebben dat ze meer dan gewone belangstelling hebben voor een bepaald rasdier. Meestal houdt men dit ras ook.

In plaats van rasvereniging wordt er meestal over speciaalclub gesproken.

De meeste rasverenigingen hebben een website.

 

 

C.   Levend erfgoed

 

Uit de gratie geraakte bedrijfshoenderrassen hebben een nieuw leven bij kleindierliefhebbers. Ze zijn museumdieren geworden. Honderden jaren oude cultuurrassen worden bewaard door kleindierliefhebbers.

Kleindierliefhebbers beheren een kostbaar levend erfgoed.

Er is ook een organisatie die zich inzet voor ook andere diersoorten van ons levend erfgoed:

www.szh.nl

 

 

85. Herontdekt

De nutaspecten van oude rassen worden momenteel in bepaalde kringen in de meer stedelijke gebieden herontdekt. Neem contact met hen op. U kunt vast iets voor elkaar betekenen.

 

 

86. Een andere manier om te keuren

De fokkers worden in groepjes aan het werk gezet. De groepjes moeten uit een deel van de aanwezige collectie de beste drie dieren aanwijzen. De deelnemers krijgen in deze ronde niet hun eigen dieren te beoordelen. Andere groepjes fokkers wijzen uit een ander deel van de collectie hun beste drie dieren aan. Afhankelijk van het aantal groepen fokkers worden er een aantal dieren aangewezen voor een volgende ronde. In de tweede ronde beoordelen de groepjes fokkers onafhankelijk van elkaar de uitgezochte dieren. Het beste dier krijgt daarbij steeds 15 punten. De tweede krijgt 14 punten. De derde krijgt 13 punten enzovoort. Daarna worden de punten die de groepen fokkers steeds gaven aan de dieren per dier bij elkaar opgeteld Zo ontstaat er aan top 10 (of meer als u wilt).

Inmiddels is er een keurmeester gearriveerd om deze top 10 (of meer) naar eigen inzicht 15, 14, 13 enzovoort punten te geven. Tot slot worden de punten van de groepen fokkers en die van de keurmeester bij elkaar opgeteld. Het beste dier kan dus maximaal 30 punten halen.

 

 

 

PERS

 

 

87. Persbericht

Hoe krijgen wij onze activiteit in de pers? Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Zonder twijfel hebt u bij veel kranten succes als u:

Een stukje tekst aanlevert dat zo de krant in kan. Bondig en met vermelding van bijzonderheden over dier en mens.

Maak het vooral niet te lang.

Zorg dat er een mooie foto bijgevoegd is.

Zorg ervoor dat op de foto een persoon met een dier staat.

Op de foto zet u hen in een situatie die doet denken aan uw activiteit.

 

 

88. Websites pers

Op het net zijn veel websites te vinden waarmee u de pers in beeld krijgt.

 

 

89. Emailadressen pers

 

 

 

Barneveldse Krant

Marconistraat 33

3771 AM Barneveld barneveldsekrant@bdu.nl

 

 

Amersfoortse Courant

Grote Koppel 8

Postbus 43

3800 AA Amersfoort

Ac.redactie@ad.nl

 

 

De Gelderlander

Postbus 36

65 00 DA Nijmegen

 

 

Omroep Gelderland(tv en radio) Postbus 747

6800 AS Arnhem

omroep@gld.nl

 

 

Gelre fm redactie@gelrefm.nl (radio)

 

 

info@groenkennisnet.nl

 

 

 

 

 

FOKTECHNISCHE COMMISSIE

 

 

91. Wat is een foktechnische commissie?

Een foktechnische commissie is een ondersteunende groep deskundige personen die door de vereniging zijn aangewezen om informatie te geven en te adviseren over het ras/de rassen. Een rasvereniging kan ervoor kiezen een foktechnische commissie in het leven te roepen met meerdere deelcommissies; een per ras.

De commissie (deelcommissies bestaan uit twee)….. personen. Zij hebben een goede deskundigheid

op het gebied van de inhoud van de standaard van de rassen en de kleurslagen en veel fokervaring. Nieuwe leden worden door het bestuur, na overleg met de bestaande commissie, gevraagd en voorgedragen aan de algemene ledenvergadering.

 

 

Waarom een foktechnische commissie?

Het in standhouden van ………verdient verdieping, ondersteuning en advisering van bestuur en leden.

 

Dit betreft de ontwikkeling van het ras/de rassen en de bestaande en mogelijk te erkennen kleurslagen.

 

 

Wat doet de technische commissie?

De technische commissie geeft de vereniging informatie over:

De stand van het ras/de rassen en de kleurslagen door informatie te geven over de ontwikkelingen. Door het geven van fokadviezen aan de club en de leden om de ontwikkelingen van het ras/de rassen positief te beïnvloeden.

Door het waar gewenst voorleggen van wensen ten aanzien van veranderingen in de standaardbeschrijvingen aan de vereniging(het bestuur en de leden).

Adviezen en voorstellen van de deelfoktechnische commissie kunnen, met of zonder wijzigingen,

door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering worden overgenomen. Dit gebeurt alleen na overleg met de betrokken deelcommissie. Levert dit geen bevredigend resultaat op dan beslist de algemene ledenvergadering.

Iedere deelfoktechnische commissie maakt jaarlijks een verslag van de actuele ontwikkelingen van het ras. Dit verslag wordt als gevolg hiervan ook aan alle hoenderkeurmeesters verzonden.